– Innovative kvalitetsløsninger til professionelle

Salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for tilbud på, salg og levering af ethvert produkt eller ydelse(”produktet”) fra Innos Tools ApS til enhver køber (”kunden”), med mindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

1.2 Kundens eventuelle afvigelser på indkøbsbetingelser eller tillæg, ændringer eller indskærpelser til disse betingelser finder kun anvendelse i det omfang, Innos Tools ApS har givet sin udtrykkelige, skriftlige godkendelse heraf.

2. TILBUD

2.1 Alle skriftlige tilbud fra Innos Tools ApS er gældende i 7 dage fra datoen for tilbudsafgivelse, medmindre andet skriftligt er angivet eller udtrykkeligt aftalt med Innos Tools ApS.

2.2 Såfremt Innos Tools ApS’ ordrebekræftelse ikke svarer til kundens købstilbud, skal Innos Tools ApS uden ugrundet ophold gøres opmærksom på dette.

2.3 Innos Tools ApS påtager sig ikke ansvaret for tastefejl eller andre fejl, der kunne opstå i prisliste, tilbud, følgesedler, fakturaer eller andet materiale, der udsendes i forbindelse med aftalers indgåelse.

2.4 Ordrer, der er gennemført, er bindende og kan som udgangspunkt ikke annulleres af kunden uden forudgående aftale med Innos Tools ApS.

3. PRISER, BETALING OG EJENDOMSFORBEHOLD

3.1 Med mindre andet er anført, er de angivne priser netto dagspriser i DDK excl. moms og fragt.

3.2 Kundens betaling sker i henhold til faktura fra Innos Tools ApS.

3.3 Betaling for leverede varer forfalder 8 dage efter fakturadato. I tilfælde af forsinket betaling er køber forpligtet til, uden yderligere varsel eller påkrav fra Innos Tools ApS, at forrente tilgodehavende med 2% pr. påbegyndt måned fra leveringstidspunktet.

3.4 Hvis køber på tidspunktet for indgåelse af omstående købsaftale er i mora med betaling for forfalden ubetalt gæld til Innos Tools ApS, forbeholder vi os ret til at sende leverancen iht. nærværende aftale til køber pr. efterkrav.

3.5 Fragtomkostninger er ikke inkluderet i prisen for de enkelte produkter, men opkræves særskilt.

3.6 Innos Tools ApS forbeholder sig ejendomsret til produkterne, indtil betaling er registreret.

4. EMBALLAGE

4.1 De angivne priser indeholder udgifter til emballage m.v., som under normale transportforhold kræves for at forhindre beskadigelse af varerne.
Ønsker kunden en anden og/eller yderligere emballering af varerne, skal kunden ved aftalens indgåelse gøre opmærksom på dette. Emballage, ud over det normale forbrug, vil blive faktureret. Emballage skal ikke returneres og godtgøres ikke.

4.2 Særligt for kemiprodukter: Produktets eventuelle mærkning må under ingen omstændigheder fjernes, slettes eller tildækkes.

4.3 Særlige kendetegn som logo, særlige kendetegn, mærkning, produktbeskrivelse og lignende må ikke fjernes, ændres eller på anden måde modificeres.

5. LEVERING OG RISIKOOVERGANG

5.1 Innos Tools ApS forbeholder sig retten til at foretage delleverancer.

5.2 Alle anførte tidspunkter for levering er omtrentlige, og Innos Tools kan, uanset årsag, ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, som kunden måtte lide som følge af forsinket eller manglende levering.

5.3 Risikoen for beskadigelse eller tab af produkterne overgår til kunden ved levering.

5.4 Ved levering skal kunden uden ugrundet ophold fortage grundig undersøgelse af leverancen. Såfremt kunden vil påråbe sig, at det/de leverede produkter har synlig skade, skal kunden straks give Innos Tools ApS besked herom.
Vil kunden påråbe sig, at produktet har en usynlig skade, eller at Innos Tools ikke har leveret det aftale produkt eller korrekte antal, skal kunden senest 5 hverdage efter leverancen give Innos Tools ApS besked herom.

6. RETURNERING OG REKLAMATION

6.1 Returnering af produkter kan kun ske efter forudgående aftale med Innos Tools ApS. Omkostninger ifm. returnering af produkter afholdes af kunden. Produkterne returneres i ubeskadiget stand og i original emballage.

6.2 Beskadigede varer må under ingen omstændigheder returneres til Innos Tools ApS uden forudgående aftale herom.
Ved returnering af beskadigede varer vil der blive fratrukket et beløb i forhold til varens stand.

6.3 Skaffevarer, som ikke indgår i Innos Tools ApS’ normale produktportefølje, kan ikke returneres. Der kan ikke rejses krav mod Innos Tools ApS på grund af mangler, beskadigelser eller bortkost, med mindre der straks gives meddelelse herom.

6.4 Beklædning med brodering eller anden form for personligt præg kan ikke returneres.

6.5 Afhjælpning af mangler ved produkterne vil efter Innos Tools ApS’ valg ske enten ved udbedring af manglen eller omlevering.

6.6 Innos Tools ApS forbeholder sig ret til at hjemtage beskadigede produkter i reklamationssager. Såfremt kunden kasserer et beskadiget produkt uden Innos Tools ApS’ accept, afskriver kunden sig reklamationsretten.

6.7 Innos Tools ApS tilbyder 1 års reklamationsret. Undtaget er: Kemi og skaffevarer.
Såfremt kunden i forbindelse med en reklamationssag modtager et erstatningsprodukt, ydes der ingen reklamationsret på erstatningsproduktet.

6.8 Vi hæfter udelukkende for oprindelige fejl og mangler. Opdager kunden en oprindelig fejl eller mangel, skal kunden straks reklamere til os med beskrivelse af den pågældende mangel.

7. FORCE MAJEURE

7.1 Hvis Innos Tools ApS på grund af krig, mobilisering, uroligheder, terroraktioner, brand, forsyningsvanskeligheder, arbejdskonflikter eller forhold, der i øvrigt falder ind under force majeure, forhindres helt eller delvist i at opfylde alle forpligtelser, kan Innos Tools ApS ikke drages økonomisk til ansvar herfor.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE

8.1 Innos Tools ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Innos Tools ApS. Bortset fra grov uagtsomhed er Innos Tools ApS ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse.

8.2 På samme vilkår er Innos Tools ApS heller ikke ansvarlig for skade på og fra produkter, der er fremstillet af køberen, eller på og fra produkter, hvori disse indgår. Innos Tools ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab.

Revideret 04.01.2021

Scroll to Top

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til produkter, så udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest muligt

VI går forrest!
- VIL DU MED?

Hos Innos Tools går vi altid forrest for at finde innovative løsninger til alle industrier.
Tilmeld dig nu og få de nyeste tools før din konkurrent!

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.